6.8 C
Manresa
Divendres, 2 desembre, 2022

Protecció de dades i política de privacitat

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza l’Ajuntament de Manresa de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

Marc normatiu

La gestió de la protecció de dades per part de l’Ajuntament de Manresa es fonamenta en el marc jurídic següent:

Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides als portals web corporatius de www.manresa.cat és:

AJUNTAMENT DE MANRESA
Plaça Major, nº 1
08241 Manresa (Barcelona)
CIF: P0811200E

Finalitat dels tractaments de dades

Les dades subministrades a l’Ajuntament de Manresa per diferents mitjans, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

 • Prestació de serveis i tràmits municipals: Es tractarà la informació per a la gestió del tràmit o servei que s’hagi sol·licitat. Les dades podran ser cedides a tercers en el cas que el servei ho requereixi i per donar compliment a les competències de l’Ajuntament.
 • Subscripcions: Es remetrà informació dels serveis i activitats de l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Activitats: Tractarem les dades per a la gestió de les activitats, cursos, tallers… organitzats per l’Ajuntament. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Participació Ciutadana: Tractarem les dades per a la gestió del procés de participació ciutadana i per donar resposta a les propostes i qüestions que es plantegin. Les dades no seran cedides a tercers.
 • Bústia de contacte, queixes o suggeriments: Tractarem les dades per contestar les diferents sol·licituds, qüestions o dubtes plantejats. Les dades no seran cedides a tercers.

El temps de conservació de les dades ve determinat per l’anàlisi de riscos de cadascun dels tractaments en relació amb el Quadre de Classificació Documental aprovat per l’Ajuntament. En qualsevol cas el temps de conservació de les seves dades vindrà delimitat pel servei que sol·liciti, podent conservar-se com a part del procediment administratiu segons estableix la legislació, dins de l’àmbit de les obligacions i competències municipals.

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que se es va informar i es va autoritzar. No es realitza tractament per part de tercers de les dades i no se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Ajuntament i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat.

En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades.

L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i del perjudicis que causi a l’Ajuntament o a tercers. L’Ajuntament es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Ajuntament està tractant les dades:

 • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Ajuntament i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
 • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
 • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
 • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
 • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi
  Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) o bé per mitjans lectrònics https://www.manresa.cat/tramits  o bé presencialment a l’Ajuntament de Manresa, Plaça Major, nº 1 – 08241 Manresa (Barcelona).

Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Ajuntament de Manresa, es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades

Delegat de Protecció de Dades

L’Ajuntament de Manresa ha designat un delegat de protecció de dades d’acord amb el que diposen els articles 37, 38 i 39 del Reglament UE 2016/679. És l’encarregat de vetllar que l’Ajuntament compleix correctament amb la normativa de protecció de dades.

Dades de contacte:

Correu electrònic: dpd@ajmanresa.cat
Adreça postal: Plaça Major, 1 08241 Manresa
Telèfon: 938782416 ( de dilluns a divendres de 9h a 14h)

Resolució d’adjudicació del contracte per a la prestació del servei de Delegat de Protecció de Dades

Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat) és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Ajuntament ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació.

Registre d’Activitats de Tractament

El registre d’activitats és una de les novetats que introdueix l’RGPD, que substitueix el que, fins ara, era la regulació dels fitxers, l’aprovació, modificació i derogació dels quals s’havien de tramitar com una ordenança.

Amb el nou RGPD desapareixen els fitxers i han estat substituïts pel registre d’activitats esmentat, la qual cosa suposa que l’activitat de supervisió i control en matèria de protecció de dades sigui més dinàmica i successiva en el decurs del temps. Es parteix de la base que totes les dades personals són objecte de protecció i s’estableixen diferències pel que fa a la intensitat d’aquesta protecció.

Les activitats subjectes a tractament s’han de dur a terme per mitjà del registre d’activitats, a càrrec i sota la responsabilitat del responsable del tractament de les dades.

L’alcalde, mitjançant resolució de data 14 de gener de 2020, va aprovar  el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Manresa que es pot consultar aquí: